J.M. Huber Corporation Fortrolighedspolitik om Rekruttering og Ansættelse

Denne fortrolighedspolitik blev sidst opdateret d. 23. maj 2018.

J.M. Huber Corporation, dennes datterselskaber og associerede selskaber (“Huber”) er en familieejet global industrivirksomhed.  Dennes foretagender omfatter produktion og distribution af ingredienser til fødevarer, mineraler og produktion af tømmerprodukter såvel som jordbrugsaktiviteter. Huber anerkender, at dit privatliv er meget vigtigt for dig.  Huber vil behandle dine personlige oplysninger i vores kapacitet som dataansvarlig til administration af vores rekrutterings- og ansættelsesinitiativer.  I overensstemmelse hermed er Huber forpligtet til at respektere dit privatliv og beskytte dine personlige oplysninger, som udgør al information, der kan identificere dig som en individuel person.

Du har fået udleveret en kopi af denne fortrolighedspolitik, fordi du ansøger om et job hos os. Dette dokument vil gøre dig opmærksom på, hvordan og hvorfor dine personlige oplysninger vil blive brugt, nemlig til formål for rekruttering- og ansættelsesprocessen, og hvor længe de vil blive lagret. Dokumentet giver dig visse oplysninger, som skal udleveres til dig i henhold til de generelle databeskyttelsesregler (the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) (“GDPR”)) i det omfang, GDPR er relevant for dig.

Introduktion

Dette fortrolighedsdokument gælder kun personlige oplysninger om jobansøgere, potentielle kandidater til ansættelse, samt Hubers uopfordrede ansøgningssystem og kandidatarrangementer. Dokumentet gælder ikke for Hubers ansatte, kontrahenter eller kunder, for hvilke der gælder en separat Huber Generel Politik om Databeskyttelse og Fortrolighed af Personlige Oplysninger.

Udtrykket “personlige oplysninger” er brugt i dette dokument som udtryk for information, som identificerer jobansøgere og potentielle kandidater til ansættelse hos Huber, som enten blev indsendt som et led i den online ansøgning og/eller gennem alternative kanaler (f.eks. professionelle rekrutteringsbureauer).

Huber vil behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med dette fortrolighedsdokument, med mindre en sådan behandling er i modstrid med kravene i det konkrete lands gældende lovgivning, og i så fald vil den gældende lovgivning have forrang.

Ved at indsende dine personlige oplysninger til Huber, anerkender du, at:

 • Du har læst og forstået dette fortrolighedsdokument.
 • Dine personlige oplysninger vil blive overført og behandlet verden over, bl.a. også i lande, som ikke skønnes at have det samme niveau af databeskyttelse som i dit             hjemland, til de formål og på den måde, som angives i dette fortrolighedsdokument.
 • Du ikke påkræves at give os den information, vi har anmodet om, men hvis du ikke gør det, kan dette føre til, at du ikke kan gå videre i rekrutteringsprocessen
 • Alle oplysninger givet af dig er sande og nøjagtige efter din bedste viden og tro, og at du ikke bevidst har udeladt relevante oplysninger af en ugunstig art. Hvis du giver       os unøjagtige oplysninger, kan dette gøre dig uegnet til ansættelse.
 • Dette fortrolighedsdokument ikke indgår som en del af en ansættelseskontrakt

 

Databeskyttelsesprincipper

Vi vil overholde gældende databeskyttelseslove og principper, hvilket betyder, at dine personlige oplysninger vil:

 • Blive brugt lovligt, rimeligt og på en gennemskuelig måde.
 • Blive indsamlet kun til gyldige formål, som vi tydeligt har forklaret for dig, og ikke blive brugt på en måde, som er uforeneligt med disse formål.
 • Være relevante for de formål, vi har fortalt dig om, og kun begrænset til de bestemte formål.
 • Være tilgængelige for dig for at bevare nøjagtigheden af dine oplysninger.
 • Blive lagret kun så længe, det er nødvendigt for de formål, som beskrives i dette fortrolighedsdokument.
 • Blive lagret sikkert.

 

Personlige oplysninger Huber indsamler og indsamlingsmåderne

De typer personlige oplysninger, Huber anmoder dig om, og de måder Huber behandler disse oplysninger på, afgøres af kravene i det land, hvor stillingen tilbydes, og ikke i det land, du bor i. Hvis du ansøger om stillinger i mere end en lokalitet, og hvis den rolle, du ansøger om, er til rådighed i mere end et land, vil den type personlige oplysninger, Huber anmoder dig om, og de måder Huber behandler disse oplysninger på, afgøres af kravene i alle de lande, hvor stillingen tilbydes.

I forbindelse med din ansøgning om et arbejde hos os, vil vi indsamle, lagre og bruge de følgende kategorier af personlige oplysninger om dig:

 • Oplysninger, du har givet os på dit CV og i dit følgebrev.
 • Oplysninger, du har givet os på din ansøgningsblanket, herunder navn, titel, adresse, telefonnummer, personlig e–mailadresse, fødselsdato, køn, ansættelseshistorie,         kvalifikationer osv.
 • Oplysninger, du giver os i løbet af en jobsamtale.
 • Alle resultater fra tests, du har deltaget i under rekrutteringsprocessen.

Huber indsamler som regel personlige oplysninger direkte fra dig, når du ansøger om en stilling hos os, som f.eks. dit navn, adresse, kontaktinformation, arbejds- og uddannelsesbaggrund, hvad du har fuldført samt resultater fra tests. Huber vil i nogle tilfælde også indsamle personlige oplysninger om dig fra tredjeparter som f.eks. fra dem, du oplyser som referencepersoner, uddannelsesinstitutioner, ansatte hos Huber, som har talt med dig under jobsamtalen samt fra organisationer, der fortager baggrundstjek før ansættelse, i det omfang det tillades af gældende lovgivning.

Følsomme personlige oplysninger er en særlig kategori af personlige oplysninger og omfatter racetilhørsforhold, helbred, medlemskab af fagforeninger, filosofiske holdninger, seksuel orientering, såvel som andre kategorier tilladt ved lov. Huber søger ikke at få og vil ikke indsamle sådanne oplysninger om en kandidat, med mindre Huber har tilladelse til det, eller det kræves af den gældende lovgivning (f.eks. indberetning til regeringen i USA).

Brug af dine personlige oplysninger

For så vidt angår GDPR behandler Huber dine personlige oplysninger af følgende årsager:

 • Paragraf 6(1)(f) af GDPR, fordi det er i vores retmæssige interesse at afgøre, om vi vil udnævne dig til den ledige stilling, eftersom det vil være gavnligt for vores                   virksomhed at udnævne en person i den rolle, og
 • Paragraf 6(1)(b) af GDPR, fordi vi er nødt til at behandle dine personlige oplysninger for at afgøre, om vi ønsker at indgå en ansættelsesaftale med dig.

Huber indsamler og bruger dine personlige oplysninger af legitime grunde med hensyn til HR og virksomhedsledelse:

 • For at bedømme dine færdigheder, kvalifikationer og egnethed til potentielt aktuel ansættelse såvel som til fremtidige roller, som måske bliver ledige.
 • For at kommunikere med dig om rekrutteringsprocessen.
 • Til administrative funktioner som journalføring i relation til rekruttering og ansættelse.
 • For at sikre overholdelse af lovkrav eller vedtægter, herunder krav og praksis om diversitet og at være vidtfavnende som virksomhed.
 • For at foretage tjeks om kriminel baggrund i henhold til gældende lovgivning.
 • For at beskytte Hubers lovmæssige rettigheder i det omfang, det autoriseres eller tillades af loven.
 • For at overholde lovkrav og vedtægter.
 • Nødsituationer, hvor en eller flere personers sikkerhed eller velvære er truet.

Vi vil i nogle tilfælde også analysere dine personlige data for at forbedre Hubers rekrutterings- og ansættelsesproces og for at øge vores evne til at tiltrække egnede             kandidater.

Huber ønsker i nogle tilfælde at lagre dine personlige oplysninger for at påtænke dig i forbindelse med fremtidige ansættelsesmuligheder. I sådanne tilfælde vil Huber kun lagre oplysningerne i et begrænset tidsrum. 

 Datamodtager og internationale dataoverførsler

Ansættende managers og interviewere, som arbejder i det land, hvor den stilling, du har ansøgt om, er til rådighed, vil muligvis have adgang til dine personlige oplysninger, og dette gælder også den ansættende manager og interviewere, som arbejder i forskellige lande inden for Hubers globale organisation. Personer, som udfører administrative funktioner, samt IT-personalet inden for Huber vil muligvis også have begrænset adgang til dine personlige oplysninger, så de kan gøre deres arbejde. Huber har iværksat juridiske mekanismer, som er designet til at sikre tilstrækkelig databeskyttelse af dine personlige oplysninger, hvilke behandles af Huber inden for deres globale organisation, herunder overførsel af dine personlige oplysninger til andre lande end det land, du bor i.

Huber bruger tredjeparts serviceleverandørers rekrutteringssoftwaresystemer. SAP hoster og understøtter Hubers rekrutteringssoftwaresystem.  Huber deler også dine personlige oplysninger med andre tredjeparts serviceleverandører, som eventuelt kan hjælpe med at rekruttere talentfulde personer, forvalte og evaluere screening og test før ansættelse og forbedre vores rekrutteringspraksis.

Huber bibeholder processer, som er designet til at sikre, at al behandling af personlige oplysninger blandt tredjeparts serviceleverandører er i overensstemmelse med dette fortrolighedsdokument og beskytter fortroligheden, tilgængeligheden og integriteten af dine personlige oplysninger.  Alle vores tredjeparts serviceleverandører og andre organer inden for virksomhedsgruppen kræves at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger på linje med vores politik. Vi tillader ikke vores tredjeparts serviceleverandører at bruge dine personlige oplysninger til deres egne formål. Vi tillader kun, at de behandler dine personlige oplysninger til særlige formål og i overensstemmelse med vores instrukser.

Datalagring af dine personlige oplysninger

Hvis du tager imod et tilbud om ansættelse hos os, vil alle relevante personlige oplysninger indsamlet under perioden før ansættelse blive en del af din personalejournal og blive lagret gennem hele dit ansættelsesforløb hos Huber i overensstemmelse med landsspecifikke krav. Hvis Huber ikke ansætter dig, vil vi i nogle tilfælde stadigvæk lagre og bruge dine personlige oplysninger i et vist tidsrum (som vil variere fra land til land), for at påtænke dig i forbindelse med fremtidige stillinger, og for at foretage undersøgelser. Hvis du vælger at deltage i et rekrutteringsprogram, vil vi eventuelt lagre dine personlige oplysninger for at påtænke dig i forbindelse med fremtidige stillinger.

Sikkerhed af dine personlige oplysninger

Huber har implementeret generelt accepterede standarder for teknisk og driftsmæssig sikkerhed til at beskytte personlige oplysninger imod tab, misbrug, ændring eller tilintetgørelse. Kun autoriseret personale hos Huber og hos vores tredjeparts serviceleverandører får adgang til personlige oplysninger, og disse medarbejdere og tredjeparts serviceleverandører kræves at behandle oplysningerne som fortrolige. Til trods for disse forsigtighedsforanstaltninger kan vi ikke garantere, at uautoriserede personer ikke vil få adgang til dine personlige oplysninger.

Vi har fastlagt procedurer til at håndtere alle eventuelle mistænkte brud på datasikkerheden og vil underrette dig og alle relevante instanser om et mistænkt brud, hvor dette kræves af os i følge loven.

Dine rettigheder

Huber træffer rimelige foranstaltninger, som er designet til at holde dine personlige oplysninger nøjagtige, fuldstændige og ajour til de formål, som de er blevet indsamlet til og bruges. Huber har også implementeret foranstaltninger, som er designet til at sikre, at vores behandling af dine personlige oplysninger overholder dette fortrolighedsdokument og al gældende lovgivning.

Hvor GDPR gælder, har du under visse omstændigheder ret til at:

 • Bede om adgang til dine personlige oplysninger (normalt kendt som en "anmodning om adgang til dataemne"). Dette gør det muligt for dig at modtage om en kopi af de       personlige oplysninger, vi har om dig, og tjekke, at vi behandler dem på lovlig vis.
 • Bede om rettelser til de personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig. Dette gør det muligt for dig at få rettet ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger.
 • Bede om sletning af dine personlige oplysninger. Dette gør det muligt for dig at bede os om at slette eller fjerne personlige oplysninger, hvor der ikke foreligger nogen           god grund for os til fortsat at behandle dem. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine personlige oplysninger, hvor du har udøvet din ret til at                       protestere imod behandling af disse (se nedenfor).
 • Protestere imod behandling af dine personlige oplysninger, hvor vi beror os på en retmæssig interesse (eller tredjeparts interesser), og der er noget ved din bestemte           situation, som gør, at du vil protestere imod behandling af denne grund. Du har også ret til at protestere, hvor vi behandler dine personlige oplysninger til marketings           formål.
 • Bede om begrænset behandling af dine personlige oplysninger. Dette gør det muligt for dig at bede os om at holde inde med at behandle personlige oplysninger om             dig, f.eks. hvis du vil fastlægge nøjagtigheden af disse eller grunden til, at de behandles.
 • Bede om overførsel af dine personlige oplysninger til en anden modtager.

Hvis du vil bede om adgang, gennemse, korrigere eller anmode om sletning af dine personlige oplysninger, protestere imod behandling af dine personlige oplysninger, eller bede om, at vi overfører en kopi af dine personlige oplysninger til en tredjepart, eller snakke om, hvordan Huber behandler dine personlige oplysninger, så kontakt os venligt på  gpshelpdesk@huber.com.

For at hjælpe med at beskytte dit privatliv og din sikkerhed vil Huber træffe rimelige foranstaltninger for at bekræfte din identitet, før vi giver dig adgang til dine personlige oplysninger. Huber vil gøre rimelige forsøg på straks at undersøge, overholde eller på anden vis reagere på din anmodning, alt efter hvad der kræves af den gældende lovgivning. Afhængigt af forholdene samt anmodningen vil Huber muligvis ikke have tilladelse til at give adgang til personlige oplysninger eller på anden vis reagere på din anmodning fuldt ud, f.eks. hvor fremlægning af dine oplysninger måske vil afsløre en anden persons identitet. Huber forbeholder sig ret til at afkræve et passende gebyr for at imødekomme din anmodning, hvor dette tillades af den gældende lovgivning, og/eller at afvise dine anmodninger, hvor disse efter Hubers skøn anses for at være ubegrundede, overdrevne eller på anden vis uacceptable i henhold til den gældende lovgivning.

Cookies og andre sporingsteknologier

Huber bruger eventuelt cookies og andre sporingsteknologier til at give enkeltpersoner en tilpasset online oplevelse, til at sende relevant information om karrierer og muligheder hos Huber, og til at analysere effektiviteten af vores bestræbelser og ressourcer angående hvervning og ansættelse. Web browsere er som regel indstillet ved default til at godtage cookies, men du kan let ændre på dette ved at modificere dine browser-indstillinger.  Du bedes dog bemærke, at hvis du vælger at koble cookies fra, vil du måske ikke kunne bruge visse dele af vores applikation.

Hvis du skulle have nogle spørgsmål i relation til den almindelige datafortrolighed hos Huber, så bedes du kontakte os på HuberDataPrivacy@huber.com

Huber forbeholder sig ret til at modificere dette fortrolighedsdokument. Vi vil opslå eventuelle ændringer til vores fortrolighedsdokument på denne side. Du bedes tjekke denne side regelmæssigt for at holde dig ajour med det.